ASUS ZenFone 5 開箱 、評測、評價 全面導入AI人工智慧雙鏡頭超值旗艦 - Page 2 of 2 - 電腦王阿達

ASUS ZenFone 5 開箱 、評測、評價 全面導入AI人工智慧雙鏡頭超值旗艦

ASUS ZenFone 5 實際拍攝樣張

更多 ZenFone 5 以手持方式透過 AI 自動場景偵測所拍攝的照片,原始圖相簿請點我,首先是日間戶外:
ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 21

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 22

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 23

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 24

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 25

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 26

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 27

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 28

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 29

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 30

室內:
ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 31

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 32

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 33

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 34

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 35

食物,白平衡相當精準:
ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 36

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 37

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 38

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 39

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 40

夜間:
ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 41

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 42

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 43

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 44

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 45

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 46

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 47

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 48

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 49

ASUS ZenFone 5 拍攝樣張 - 50

日間錄影 1080P(60FPS):

日間錄影 4K UHD 畫質:

夜間錄影 1080P(60FPS):

夜間錄影 4K UHD 畫質:

同場加映,秋葉原地下偶像櫻花妹熱舞

1080P:

4K UHD 畫質:

您也許會喜歡: